Ochrana súkromia

1. Všeobecne ustanovenia

Portál ThaiBaM.com rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi našu webovskú stránku - internetový obchod. Tieto ustanovenia ochrany osobných údajov určujú, ako bude portál ThaiBaM.com získavať údaje a ako ich použije. Tieto ustanovenia Vám tiež dajú návod na to, ako si môžete overiť presnosť Vašich osobných údajov odovzdaných portálu ThaiBaM.com prostredníctvom tejto stránky a ako môžete požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje z našej databázy. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na webové stránky, ktoré sú prístupné z hyperodkazov na webovej stránke ThaiBaM.com.

2. Osobné údaje

Údaje súvisiace s konkrétnou osobou zaznamenávame iba na účely spracovávania a využívania, ak sa dobrovoľne rozhodnete uviesť tieto údaje alebo s tým výslovne vyjadríte súhlas. Ak tak vykonáte, akceptujete nasledujúce podmienky využívania. Pri návšteve našej webovej stránky sú určité údaje automaticky uchovávané na našich serveroch za účelom systémovej správy, podpory alebo štatistických potrieb. Tieto údaje obsahujú názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, v niektorých prípadoch adresu Vášho internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho internetového prehliadača, operačný systém počítača, z ktorého bolo uskutočnené pripojenie na našu webovú stránku, webové stránky, ktoré ste navštívili počas Vašej prítomnosti u nás, prípadne, akékoľvek výrazy, ktoré ste použili na vyhľadanie našej webovej stránky. V závislosti na okolnostiach, môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie charakteristiky návštevníkov webovej stránky. Žiadne údaje súvisiace s Vašou osobou sa však v tomto prípade nevyužívajú. Spomenuté údaje sa využívajú výlučne na základe ich anonymného zberu. Ak portál ThaiBaM.com odovzdá údaje externému poskytovateľovi služieb, vykoná technické a organizačné opatrenia, ktoré garantujú že ich prenos sa uskutoční v súlade so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov.

3. Použitie osobných údajov

Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, tieto použijeme len legálnym spôsobom alebo v rámci Vášho výslovného súhlasu. Portál ThaiBaM.com neposkytne alebo ďalej nepredá Vaše osobné údaje žiadnej ďalšej organizácii pre jej vlastné použitie bez Vášho súhlasu. Vaše informácie môžu byť zdieľané so zmluvnými partnermi portálu ThaiBaM.com v súvislosti so službami, ktoré títo jednotlivci alebo subjekty vykonávajú pre portál ThaiBaM.com. V konečnom rade, prosím, berte na vedomie, že Vaše údaje budú nami poskytnuté, ak si tak vyžaduje zákon, alebo rozhodnutie súdu alebo iného príslušného orgánu. Všetky zmeny týchto pravidiel sa budú zverejňovať na tejto stránke. Vďaka tomu sa môžete kedykoľvek informovať o tom, aké informácie ukladáme, ako ich zhromažďujeme a ako ich používame.

4. Bezpečnosť

Portál ThaiBaM.com bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri portálu ThaiBaM.com, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene portálu ThaiBaM.com, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, aby sme Vaše požiadavky odovzdali spoločnostiam prepojeným na portál ThaiBaM.com. V týchto prípadoch bude s Vašimi údajmi zaobchádzané rovnako dôverne.

5. Osobné údaje detí

Portál ThaiBaM.com nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch, portál ThaiBaM.com jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na fakt, že nemajú poskytovať portálu ThaiBaM.com žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje portálu ThaiBaM.com, žiadame ich, aby nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára portálu ThaiBaM.com, ak majú byť tieto údaje zlikvidované. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

6. Neosobné údaje získané automaticky

Na prevádzku našej webovej stránky - internetového obchodu používame „cookies“. Cookies sú malé jednotky údajov, ktoré sú internetovým prehliadačom dočasne uložené na pevnom disku Vášho počítača a ktoré sú predpokladom pre využívanie našej webovej stránky. Informácia obsiahnutá v cookies slúži napr. na účel kontroly pripojenia, osobitne na zlepšenie vedenia pripojenia a umožnenie vysokého stupňa užívateľského prístupu na webovú stránku. Cookies, ktoré využívame, neuchovávajú žiadne osobné údaje. Väčšina internetových prehliadačov automaticky umožňuje cookies. Môžete ich zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača. Kedykoľvek môžete odstrániť cookies uložené na Vašom počítači zmazaním dočasných internetových súborov (lišta prehliadača „Nástroje/Extra“ – „Nastavenia internetu“).

7. Vaše návrhy/pripomienky

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov portálu ThaiBaM.com zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme Vaše návrhy vybavili obratom.